جستجوی پزشکان

ساپسیژن

دوشنبه 04 مارس 2019

ب

ساپسیژن چیست؟

یک روش مناسب برای ازبین بردن خط خنده واخم می باشدوبه جای تزریق ژل باهزینه بالامیتوان ازاین روش استفاده کردکه باعث بالابردن کلاژن سازی وترمیم بافت می شود.

مراقبت های بعدازانجام دادن

*تا6 ساعت صورت را نشوییدودست نزنید,وکرم تتراساکلین راترمیم کنید.

*تایک هفته بعد هرچهارساعت یکبارباکرم مرطوب کننده یاکلاژن ساز محل انجام کارراکرم بمالید.

 ظط

ارسال شده در پوست و مو توسط مدیریت