جستجوی پزشکان

ماده مخدرگل

سه شنبه 05 مارس 2019

گل ۴۳۰ وید

چگونه می توان اعتیاد به مصرف موادمخدرگل یا ماریجونارا ترک کرد؟

ترک اعتیادبه مواد مخدرگل یاترک ماریجواناراازکجا باید شروع کرد؟

امروزه سوال بسیاری ازخانواده ها وافرادمصرف کننده نحوه شروع وترک اعتیادبه ماریجوانا است. ازانجایی که اعتیادبه ماریجواناتنهاوابستگی ذهنی وفکری دارد،خودفردتوانایی شروع واقدام به ترک این ماده راندارد.پس بایددرفرایندترک اعتیادبه ماده گل به او کمک کنید.نکته مهمی که باید بدانید این است که بای ترک اعتیاد به موادمخدرگل ازاقدامات هیجانی بایدجدا خوددار ی کنیدوابتداازاعتیاد پیدا کنیم.این کاررامی توانیم بااستفاده ازتست اعتیادبه ماریجوانایاگل انجام دهیدوآگاهی خودرادرمورد چگونگی وعوارض اعتیادبه ماده مخدرگل بالاببرید.

مصرف روزانه ماریجوانایاگل مخصوصازمانی که به صورت سیگارمورداستفاده قرارمی گیردچندین پیام رابرای فردبه دنبال خواهدداشت.

1-اختلال درحافظه کوتاه مدت وبلند مدت                       4-تغییررفتار

2-تاثیر برروی عملکردمغز                                           5-مشکلات تنفسی

3-افزایش ضربان قلب                                               6-اختلالات خواب

ترک کردن مصرف گل نیازمندداشتن اراده قوی است زمانی که تصمیم به ترک می گیریدبایددائما ذهن خودرا با کارهای مختلف مشغول نگه دارید.

استفاده ازمشاوره روانشناسی وروان درمانی برای ترک گل بهترین گزینه برای تمام افرادمی باشد.چراکه شروع اعتیادبه ماده مخدرگل به دلیل خلاء های عاطفی می باشدکه تحت تاثیر مشکلات خانوادگی وآسیب های روانی که اوبه وجود آمده است بادرمان نمودن این خلاء های عاطفی خود به تدریج تمایل خود رابرای مصرف خودازدست می دهد.

علائم ترک اعتیاد به مصرف گل:

*افسردگی                                       *عدم کنترل برروی رفتارو پرخاشکری سرفه های شدید

*اضطراب                                         *تحریک پذیری زیادونوسانات خلق 

*احساس بی قراری                          *سردرد-دل درد-بی خوابی ناشی از ترک اعتیاد

*تهوع 

ماده مخدر گل و مصرف آن

 

ارسال شده در مشاوره وترک اعتیاد توسط مدیریت