جستجوی پزشکان

ماسک های مناسب پوست های چرب

سه شنبه 05 مارس 2019

ماسک موز:ماسک موز و عسل

یک موز کاملارسیده راانتخاب کنید وبایک چنگال اون روبه شکل پوره دربیاورید وروی پوست صورت وگردن بگذارید وبعد ازبیست دقیقه باآب ولرم روبه خنکی بشوئید.

(اگر پوست اکنه داربود مقداری عسل وآبلیمو اضافه کنید)

ماسک گوجه

تاثیر گوجه فرنگی برروی پوست

گوجه فرنگی روازوسط نصف کرده وکمی فشاردهیدتاتخم ریزش هم روی صورت قراربگیره به مدت ده دقیقه روی پوست بگذارید باآب ولرم روبه خنکی بشویید.

این ماسک بهترین پاک کننده است

ارسال شده در پوست و مو توسط مدیریت