جستجوی پزشکان

طب سوزنی

دوشنبه 11 مارس 2019

طب سوزنی چیست؟

طب سوزنی فروکردن سوزن های بسیارنازک به نقاط خاصی ازبدن که گذرگاه های انرژی داشته می شوندمی باشد.وباعث تسکین دردیا درمان مشکل خاصی ازبیمار می شود؛طبسوزنی برای بسیاری ازبیماریها موثر می باشدشامل بیماریهای تنفسی  گوارشی،مشکلات گردش خون،مشکلات مربوط به قاعدگی،بارداری یادوران یائسگی، اختلالات عصبی عضلانی،اضطراب،افسردگی،شوک عاطفی ودیگر مشکلات روحی روانی وبی خوابی طب سوزنی همچنین سیستم ایمنی بدن راتقویت کرده،دردبیماری های مزمن راکاهش می دهدورشدوسلامت داخلی بدن رابهبودمی بخشد.

طب سوزنی لاغری

طب سوزنی دربعضی ازنقاط بدن باعث کاهش اشتها ودرنتیجه درمان چاقی شکم و پاهامی شودوهمچنین به رفع بیماریهای منجربه افزایش وزن نیزکمک می کند،سوزن یک عصبی راتحریک می کندکه سیگنالی به مغزمی فرستد تااندروفین آزادکند واشتها راکاهش دهد.

طب سوزنی جهت لاغری موضعی (ران-بازو-شکم-پهلونیزاستفاده می گردد)

 

طب سوزنی برای لاغری شکم و پهلو و کاهش وزن

طب سوزنی سیاتیک

درمان سیاتیک با استفاده ازطب سوزنی بدون داشتن عوارض ،طب سوزنی برای درمان سیاتیک باروغن مخصوص ضددرداستفاده می گرددودرمان قطعی سیاتیک  انجام میشود،این روش کاملاطبیعی است ونیازی به عمل جراحی وداروهای شیمیایی ندارد.

درمان سیاتیک با استفاده از طب سوزنی بدون داشتن عوارض جانبی

 

ارسال شده در طب سنتی توسط مدیریت