جستجوی پزشکان

شپش

سه شنبه 16 آوریل 2019

شیوه های طبیعی ازبین بردن شپش 

1-سرکه را گرم کرده وآن راروی سرخودبمالید.حوله یاکلاهی روی سرخودبگذاریدو30دقیقه صبرکنیدوبعد بشویید.

2-به همه جای موهای سرخودروغن زیتون بمالید،سپس موهای خودرادرقسمت بالای سر خودجمع کنید وباکلاه حمام یا حوله آن هارابپوشانید.ممکن است موها چسبناک وروغنی وناراحت کننده باشند. بنابراین میتوانید حوله ای رادورگردن خودبیندازید تااین موادراجذب کند.3تا8 ساعت موهای خودرادر این  حالت نگه دارید.کمتراز3 ساعت نباشد.

زیراتحقیقات نشان داده که شپش هامی توانندتا 2ساعت درمایعاتی مانندروغن زیتون زنده بمانند. هرچه مدت زمان به 8 ساعت نزدیکتر شود،میزان ازبین رفتن شپش ها وموثربودن این روش بیشتر خواهد بود.

پی نوشت : 

آیا دیده اید که چگونه مورچه گان داخل عسل می میرند یابه نوعی خفه می شوند!اولین پیشنهاد ما برای شپش سر،با دستور فوق ازعسل استفاده نماییدوبرای بدن،از نوره استفاده شود

 

ارسال شده در طب سنتی توسط مدیریت