جستجوی پزشکان

طب سوزنی چیست

شنبه 27 آوریل 2019

تاریخچه طب سوزنی به حدود2000سال قبل برمیگردد.درمان طب سوزنی درعلم روزدنیا جایگاه بسیارمهمی راخصوصا دردرمان بیماریهای اسکلتی وعضلانی بازکرده است وتحقیقات آینده نگرفراوان نشان دهنده موثربودن این روش می باشد.علی رغم قدمت طولانی این روش هنوز برای عمده مردم این سوال مطرح است که طب سوزنی چیست ودرچه بیماری هایی ازآن استفاده می شود.استفاده ازجریان الکتریکی (الکترواکوپانکچر)وبازکردن نقاط ماشه ای فعال به کمک این روش یک تکنیک بسیار مدرن جدیدوموثر می باشدکه طب سوزنی سنتی اضافه شده وبابلوک جریان های نخاعی وآزاد سازی اندروفین ها(درجریانهای کم فرکانس)موجب درمان شگرف وبسیار موثر دربسیاری از بیماریها می شود.

جالب است بدانید جریان های انرژی یاQروزانه 50باردربدن ما دورمی زنند،واستارانرژی درهرکدام ازاین کانال ها ومسیرهاموجب ایجادبیماری دربدن مامی شود.حالاماباکمک طب سوزنی این انرژی رابدنمان به حرکت درمی آوریم وموجب بهبودشرف ودراماتیک دربیماریها می شویم.زدن سوزن در نقطه خاص و درمانی یک نکته مهم درطب سوزنی است.اگرسوزن درمسیرکانال مناسب نخوردبه انرژی به حرکت درنمی آیدونتیجه بخش نخواهد بود واین موجب تفاوت اثرات طب سوزنی توسط متخصصین مختلف خواهد شد.

 

 

ارسال شده در طب سنتی توسط مدیریت