جستجوی پزشکان

غذا راقورت ندهید

سه شنبه 18 ژوئن 2019

هنگامی که غذای خودراتندتند قورت می دهید،گرچه معده شماپرمی شوداما به مغزتان زمان کافی نمی دهیدتا این پری راثبت کند.هنگامی که هنوزمغزشمادرابهام است،اشتهایتان هم زیاد،به همین ترتیب به خوردن ادامه می دهید.طبق مطالعه ای که درسال 2013به چاپ رسید،این ادعا اثبات شدومشخص شد خوردن غذاباسرعت متعادل موجب ترشح هورمون هایی می شودکه به مغزفرمان می دهددیگر کافیست.سعی کنید غذاخودراآرام بجوید، طعم وعطر هرتکه رابچشد وازآداب یک وعده ی خوب لذت ببرید.بیش ازآنکه تصمیم بگیریددوباره به سراغ غذابروید،20دقیقه صبرکنید.رومسی خاطرنشان می کندکه دراین 20 دقیقه به مغززمان کافی می دهیدتا سیگنالهای اشباع شدگی رامخابره کند.  

ارسال شده در طب سنتی توسط مدیریت